Bergeno lituanistinė mokyklėlė

   Mikykla yra neformaliojo ugdymo erdvė, skirta vaikų bei jaunų žmonių tobulėjimui ir ugdymui.
Organizacija siekia ugdyti meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę veiklą ir diegti meilę Lietuvai.

   Ši mokykla siekia ugdyti:
Lietuvos išeivijos jaunimo meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę veiklą ir diegti meilę Lietuvai.
Stengiamės mokykloje sukurti jaukią ir šiltą atmosferą ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams. Todėl visus mielai kviečiame prisijungti prie musų!

Didžiausia šių metų naujiena – mokinių registras!

   Norime užregistruoti mokykloje besimokančius vaikus mokinių registre. Mokinių registro paskirtis – registruoti mokinius, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus. Mokinių užregistravimas registre suteiks galimybe mokiniams gauti pažymėjimus, oficialiai įrodančius vaiko įgytą kompetenciją o mokyklai – finansavimą.